Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup materiałów szkoleniowych dla 1000 uczestników projektu pn.: ?Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych? w ramach Narodowego Programu Zdrowia, Umowa z

Numer sprawy : Pn-89/19/AR

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-02 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-07-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załacznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamowienia
  Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy
  Załacznik nr 3- Oświadczenie grupa kapitałowa
  Załacznik nr 4 - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy- Projekt Umowy
  Załacznik nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ?
Wykonawca
  Załacznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.15 i 22
  Wyjaśnienia do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: