Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów opatrunkowych

Numer sprawy : PN-145/19/TM

Wartość zamówienia : powyżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-06 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-06 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2019-07-05

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz cenowy przedmiot zamówienia
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ - ośwaidczenie dot. materiałów
opatrunkowych
  Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw
  Załącznik nr 5 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia dot. umowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  Zalacznik nr 8 do SIWZ - formularz JEDZ
  Wyjaśnienie treści SIWZ - odpowiedzi na pytania nr 1
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie pakietu nr 1, nr 3, nr 5 i nr
8
  Zawiadomienie o wyborze ofert w Pakiecie nr 2, nr 7 i nr 9 oraz o
unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 4 i nr 6

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: