Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę wzorców do kontroli jakości nowych radiofarmaceutyków stosowanych w diagnostyce onkologicznej dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Numer sprawy : PN-166/19/DW

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-06 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-06 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-07-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamowieniu
  SIWZ_PN_166_19_DW
  Zalacznik nr 1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy warunki udzialu
  Zalacznik nr 2 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy wykluczenie
  Zalacznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia, Formularz cenowy
  Zalacznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie dot. grupy kapitalowej
  Zalacznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Zalącznik nr 6 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, ktore
zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia
  Wyjasnienia treści SIWZ nr 1
  Zmodyfikowany Zalacznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Zmodyfikowany Zalącznik nr 6 do SIWZ - Istotne dla stron
postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 2
  Wyjasnienia treści SIWZ nr 2
  Zmodyfokowany Zalacznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia,
Formularz cenowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: