Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługę bieżących konserwacji, przeglądów i napraw drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, faksów pakiet nr 1; usługę serwisu maszyn pakujących listy w ramach realizowanego Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego pakiet nr 2

Numer sprawy : PN-159/19/DW

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-14 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-14 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-08-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  SIWZ_PN_159_19_DW
  Zalacznik nr 1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy warunki udziału
  Zalacznik nr 2 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy wykluczenie
  Zalacznik nr 2.1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy
  Zalacznik nr 3.1 do SIWZ - Pakiet nr 1- Opis przedmiotu zamowienia
  Zalacznik nr 3.1A do SIWZ - Pakiet nr 1 - Formularz cenowy
  Zalacznik nr 3.2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia
  Zalacznik nr 3.2A do SIWZ - Pakiet nr 2 - Formularz cenowy
  Zalacznik nr 4 do SIWZ - Wykaz uslug
  Zalacznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie dot. grupy kapitalowej
  Zalacznik nr 6.1 do SIWZ - Pakiet nr 1 - Formularz ofertowy
  Zalacznik nr 6.2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Formularz ofertowy
  Zalacznik nr 7.1 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia .... dot.
Pakietu nr 1
  Zalacznik nr 7.2 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia .... dot.
Pakietu nr 2
  Zalacznik nr 8 do SIWZ - dot. Pakietu nr 2 Umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych
  Zalacznik nr 9 do SIWZ- Porozumienie o wspołpracy pracodawcow
  Ogłoszenie o zamowieniu
  Wyjasnienia, Modyfikacja tresci SIWZ nr 1
  Zmodyfikowany Zalacznik nr 3.2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Opis przedmiotu
zamowienia
  Zmodyfikowany Zalacznik nr 7.1 do SIWZ - Pakiet nr 1 - Istotn dla
stron postanowanienia
  Zmodyfikowany Zalacznik nr 7.2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Istotn dla
stron postanowanienia
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: