Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługi w zakresie: 1) Wynajem sal, 2) Usługi cateringu, 3) Wynajem pokoi hotelowych, dla uczestników szkoleń pt. ?Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antyty

Numer sprawy : Pn-196/19/AR

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-26 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-26 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-08-16

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załacznik nr 1 do SIWZ - formularz cenowy - pakiet nr 1
  Załacznik nr 1 do SIWZ - formularz cenowy - pakiet nr 2
  Załacznik nr 1 A - opis przedmiotu zamówienia
  Załacznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
  Załacznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania
  Załacznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
art. 24 ust.1 pkt.15 i22
  Załacznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy
  Załacznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  Wyjaśnienia do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania-Unieważnienie w zakresie pakietu nr
1
  Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu nr 2
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: