Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z przenośnym źródłem światła - Zestawu diagnostycznego - fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem światła w ramach programu Nie trać głowy program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów ...

Numer sprawy : PN-197/19/DW/UE

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-08-30 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-08-30 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-08-16

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamowieniu
  SIWZ_PN_197_19_DW_UE
  Załącznik nr 1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy warunki udziału
  Załącznik nr 2 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy brak podstaw do
wykluczenia
  Załącznik nr 2.1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 3.1 do SIWZ - Pakiet nr 1, Opis przedmiotu zamówienia
- fiberoskop z przenośnym źródłem światła
  Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Pakiet nr 2, Opis przedmiotu zamówienia
- fiberoskop z kanałem roboczym i źródłem światła
  Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia
  Wyjasnienia treści SIWZ nr 1
  Zmodyfikowany Załacznik nr 6 do SIWZ - Istotne dla stron
postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do tresci ...
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pakiet nr 1,2

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: