Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę odczynnika demineralizującego opartego na bazie EDTA, dostawę środka służącego do dekontaminacji powierzchni i sprzętów w laboratorium genetycznym, do usuwania DNA i amplikonów powstałych w reakcjach PCR

Numer sprawy : PN-110/19/DW

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-04 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-04 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2019-08-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamowieniu
  SIWZ_PN_110_19_DW
  Zalacznik nr 1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy warunki udzialu
  Zalacznik nr 2 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy wykluczenie
  Zalacznik nr 2.1 do SIWZ- Oswiadczenie Wykonawcy
  Zalacznik nr 3.2 do SIWZ - Pakiet nr 2, Opis przedmiotu zamowienia,
Formularz ceno
  Zalacznik nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie dot. grupy kapitalowej
  Zalacznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Zalacznik nr 6 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, ktore
zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
  Zalacznik nr 7 do SIWZ - Wykaz probek
  Zalacznik nr 8 do SIWZ - Wniosek o zwrot probek
  Zalacznik nr 3.1 do SIWZ - Pakiet nr 1, Opis przedmiotu zamowienia,
Formularz cenowy
  Wyjasnienia treści SIWZ nr 1
  Zmodyfikowany Zalacznik nr 3.1 do SIWZ - Pakiet nr 1, Opis przedmiotu
zamowienia, Formularz cenowy
  Zmodyfikowany Zalacznik nr 6 do SIWZ - Istotne dla stron
postanowienia, ktore zostana wprowadzone ...
  Informacja z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyniku postepowania dot. pakietu nr 2

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: