Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa Inżyniera Kontraktu w projekcie pt.Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne

Numer sprawy : PN-199/19/MS

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-10-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-10-15 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2019-09-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
  Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
  Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób
  Załącznik nr 7 do SIWZ - kryteria oceny ofert (prezentacja)
  Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy
  Załącznik nr 5 do umowy - wzór protokołu odbioru częściowego
  Załącznik nr 6 do umowy - wzór protokołu odbioru końcowego
  I Wyjaśnienia treści SIWZ
  Załącznik nr 1 do I Wyjasnien treści SIWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  II Wyjaśnienia treści SIWZ
  Załącznik nr 1 do II Wyjaśnien treści SIWZ - opis przedmiotu
zamówienia_AKTUALIZACJA
  Załącznik nr 2 do II Wyjaśnien treści SIWZ - formularz
ofertowy_AKTUALIZACJA
  Załacznik nr 3 do II Wyjasnien treści SIWZ - III Ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja z otwarcia ofert

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne Centrum Onkologii - Instytut Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: